• POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest MMK Sp. z o.o. , ul. Mikołajczyka 21/44, 03-984 Warszawa, wpisany do Rejestru KRS: 0000707029, pod numerem NIP: 113-295-71-84, adres e-mail: biuro@yetizoo.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:
a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej www.yetizoo.pl;
c) cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym wysyłanie Newslettera.

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (dane adresowe);
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d) adres elektroniczny (e-mail);
Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
- numer telefonu;
- numer Identyfikacji Podatkowej.
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także: „MMK Sp. z o.o. , ul. Mikołajczyka 21/44, 03-984 Warszawa, wpisany do Rejestru KRS: 0000707029, pod numerem NIP: 113-295-71-84” będąca właścicielem domeny internetowej www.yetizoo.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMK Sp. z o.o. , ul. Mikołajczyka 21/44, 03-984 Warszawa, wpisany do Rejestru KRS: 0000707029, NIP: 113-295-71-84, adres e-mail: biuro@yetizoo.pl.

Sklep YETIZOO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującm celu:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Volkswagen Bank. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu YETIZOO usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu YETIZOO przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem YETIZOO, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep ZooArt innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) Volskwagen Bank
b) Blue Media S.A.


W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu YETIZOO przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu YETIZOO.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem YETIZOO, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem YETIZOO a Bankiem.


Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.